Regulamin zajęć

Regulamin zajęć prowadzonych w ramach projektu „Aktywne Morasko szansą na lepszą przyszłość!” realizowanego w ramach PBO 2019

 

1. „Aktywne Morasko szansą na lepszą przyszłość” jest projektem realizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Kobiet Dbamy o Mamy.

2. Zajęcia mają charakter sportowo- rekreacyjny i przeznaczone są dla dzieci, młodzieży, dorosłych, a także osób po 55 roku życia zamieszkujących na stałe na terenie miasta Poznania w obrębie rejonów Morasko, Naramowice, Radajewo oraz Umultowo.

3. Zajęcia odbywają się w ściśle określonych lokalizacjach i godzinach podanych na stronie internetowej programu www. aktywnemorasko.pl.

4. Zapisy na zajęcia odbywają się bezpośrednio u osób odpowiedzialnych za dane zajęcia. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W razie wyczerpania limitu miejsc tworzona jest lista rezerwowa. W razie zwolnienia się miejsca, osoby z tej listy maja pierwszeństwo w uczestnictwie w zajęciach.

5. Każdy uczestnik powinien posiadać strój sportowy dostosowany do warunków atmosferycznych i rodzaju prowadzonych zajęć.

6. Uczestnik uczestniczy w zajęciach na własne ryzyko zgodnie ze znajomością własnych możliwości i ograniczeń.

7. Osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do zachowania ostrożności w trakcie wykonywania ćwiczeń.

8. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które mają wyraźne przeciwwskazania lekarskie do zajęć związanych z wysiłkiem fizycznym.

9. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.

11. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z zajęć.

12. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika ponosi on odpowiedzialność finansową.

13. W czasie uczestnictwa w animacji obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania bądź bycia pod wpływem alkoholu czy środków odurzających oraz palenia tytoniu a uczestników obowiązuje kultura osobista oraz bezwzględny zakaz używania niecenzuralnych wyrazów.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach oraz innych miejscach przeznaczonych na zmianę stroju na sportowy.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, godziny i miejsca odbywania się zajęć oraz regulaminu o czym poinformuje za pomocą strony internetowej.

16. Organizator ma prawo do wykonywania zdjęć, filmów oraz innych materiałów a uczestnictwo w zajęciach oraz imprezach realizowanych w ramach programu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na: upublicznianie swojego wizerunku przez organizatora na potrzeby promocji projektu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 ze zm.) oraz zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883), na potrzeby realizacji działań oraz w zakresie sprawozdawczości.

17. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.